Jak zabezpieczać przed pożarem przepusty instalacyjne rur niepalnych?

Przepusty instalacyjne często przebiegają przez przegrody stanowiące oddzielenie różnych stref pożarowych, a zatem muszą być odpowiednio zabezpieczone przed ogniem. Przepusty bezpośrednio ingerują w konstrukcję ścian i stropów, a więc muszą spełniać wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej. Przewody niepalne wykonywane są ze stali, miedzi i aluminium. W warunkach pożaru materiały te szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło, co pozostaje nie bez znaczenia dla ryzyka zapalenia się innych materiałów lub rozszczelnienia się przepustu, a także przenikania dymu i ognia do innych stref.

Powłoki ochronne do rur niepalnych

Przewody niepalne muszą być dodatkowo zabezpieczone farbami i masami ogniochronnymi, które dzielą się na:

  • Ablacyjne – obniżają temperaturę przewodu
  • Pęczniejące – tworzą warstwę węgla, która działa jak termoizolacja

W przypadku przewodów palnych stosuje się materiały z wkładem pęczniejącym, który w warunkach pożaru kilkukrotnie zwiększa swoja objętość i wypełnia przestrzeń powstałą na skutek wypalenia przewodu. Bardzo często wykorzystuje się także wkład z wełny kamiennej. Zabezpieczenia ogniochronne wzajemnie się uzupełniają – pomalowane specjalną masą przewody niepalne często dodatkowo umieszcza się w otulinie, czyli wełnie o odpowiedniej gęstości. Pomiędzy rurą a przegrodą można stworzyć kołnierz ochronny z zapraw cementowych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe rur niepalnych

Odpowiednio zabezpieczone rury niepalne mają szanse przetrwać pożar pod warunkiem, że zostaną właściwie zabezpieczone i się nie rozszczelnią. Największym problemem jest wysoka temperatura. Rury niepalne doskonale przewodzą ciepło i mogą doprowadzić do zapłonu materiałów, które się z nimi bezpośrednio stykają. A zatem przepusty rur niepalnych mają zabezpieczać sąsiednie strefy przed przenikaniem ognia i dymu oraz skutkami nadmiernej temperatury.